อำนาจที่จะเพิ่มสมาชิก

รัฐธรรมนุญ

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข:ปกป้อง ปฏิรูป : ศ.ดร.ชัยวัฒน์ สถาอานันท์

เครือข่ายคนไทยรักชาติ เสนอ ส.ว.ต้องแต่งตั้งโดยพระมหากษัตริย์

พระมหากษัตริย์ไทยในระบอบประชาธิปไตย

สู่ทศวรรษที่ 9 : ก้าวใหม่ของระบอบประชาธิปไตยไทย

Related Posts