น้อยกว่าค่าเฉลี่ยของสมาชิก

แม่นยิ่งกว่าหมอดู!!!!

มากกว่า น้อยกว่า

สถิติเบื้องต้น ม.6 EP.4/10 การวัดค่ากลางของข้อมูล#1(ค่าเฉลี่ยเลขคณิต, มัธยฐาน, ฐานนิยม)

ค่าเฉลี่ยของฟังก์ชัน youtube V2

Related Posts