เพิ่มขึ้นในการฝึกอบรมสมาชิก

สัมมาชีพ รุ่น 3

ติดตามพัฒนากรฝึกงาน

ความในใจ

ขั้นที่4การสรุปผลการทดลอง

นิทรรศการสรุปผลงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

Related Posts