เพิ่มเป็นสมาชิกของสภา

เห็นชอบเตรียมความพร้อมรับผลกระทบคำตัดสินของอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ เพิ่มออกไปอีก 90 วัน

อบจ.ภูเก็ต ประชุมคณะกรรมการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของ อบจ.ภูเก็ต ครั้งที่ 2/2556

Related Posts